flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Сумського апеляційного суду

 

  1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Сумського апеляційного суду (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для виконання і поширюються на суддів та працівників апарату суду, а саме: працівників патронатної служби; працівників, які виконують функції з обслуговування; робітників (далі – працівники апарату суду).

1.3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, якісного виконання завдань, покладених на Сумський апеляційний суд (далі – суд).

1.4. Правила доводяться до відома працівників суду, які зазначені у пункті 1.2. цих Правил і розміщуються на офіційній веб-сторінці суду веб-потралу «Судової влади України».

  1. Порядок призначення (прийняття), звільнення суддів та працівників апарату суду

2.1. Порядок призначення, переведення та звільнення суддів здійснюється відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2.2. Призначення працівників патронатної служби до апарату суду і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 92 Закону України «Про державну службу» та Положенням про помічника судді.

2.3. Прийняття  працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України.

2.4. Призначення судді на посаду чи його звільнення оформляється наказом голови суду, який видається на підставі акта про призначення на посаду судді, переведення судді чи звільнення судді з посади.

2.5. Призначення (прийняття), переведення та звільнення працівників апарату суду, оформляється наказом керівника апарату суду, з яким вони ознайомлюються під підпис.

2.6. При призначенні (прийнятті) на роботу особи (за виключенням суддів та працівників патронатної служби) з метою перевірки її відповідності роботі, яка їй доручається, може бути обумовлене угодою сторін (ч.1 ст.26 КЗпП України) випробування.

Строк випробування не може перевищувати при призначенні на посаду працівників, які виконують функції з обслуговування – трьох місяців, а прийнятті на роботу робітників – одного місяця.

Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про призначення на посаду або прийняття на роботу.

Для осіб, які претендують  на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб.

2.7. Призначеного або переведеного в установленому порядку суддю чи призначеного на посаду (прийнятого на роботу) працівника апарату суду в день виходу на роботу: служба управління персоналом зобов’язана ознайомити з цими Правилами, посадовою інструкцією (крім суддів); відповідальна особа зобов’язана провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці та цивільного захисту під підпис. Суддя та працівник апарату суду має бути забезпечений робочим місцем та необхідним для виконання своїх функціональних обов’язків технічним обладнанням.

2.8. Судді та працівники апарату суду зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене в зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно до відповідних підрозділів суду та оформити обхідний лист.

2.9. Відомості про здачу справ, матеріалів, матеріальних цінностей тощо, а також про відсутність інших заборгованостей судді та працівника апарату суду перед судом, засвідчуються в обхідному листі, який складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами суду, працівником служби управління персоналу та особою, яка звільняється.

Один примірник обхідного листа видається особі, яка звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цієї особи.

2.10. У день звільнення працівника суду йому має бути видана трудова книжка із внесеним до неї записом про звільнення та проведено повний грошовий розрахунок. День звільнення працівника вважається останнім робочим днем у суді.

  1. Права та обов’язки суддів та працівників апарату суду

  3.1. Судді та працівники апарату суду мають право:

 –  брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

–  на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

– на чітке визначення посадових обов’язків;

– на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

–  на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, стажу роботи, якості виконання працівником апарату суду своїх функціональних обов’язків;

–  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

–  на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Судді та працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 3.2. Судді та працівники апарату суду зобов’язані:

–  дотримуватись Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат суду,  Положення про помічника судді та цих Правил та посадових інструкцій;

–  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

– своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

– шанобливо ставитись до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави;

– з повагою ставитися до державних символів України;

– обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-кваліфікаційними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту.

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника апарату суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду в установленому порядку.

  1. Робочий час і його використання. Час відпочинку

4.1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота, неділя). Робочий час з понеділка по четвер триває з 8:00 год. до 17:15 год., у п’ятницю з 8:00 год. до 16:00 год.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4.2. Перерва на відпочинок і харчування триває з 12:00 год. до 13:00 год. і не включається в робочий час. Працівники суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

4.3. Облік робочого часу працівників апарату суду здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу, що вноситься до автоматизованої системи документообігу суду.

Облік робочого часу суддів суду ведеться у відповідному табелі робочого часу суддів автоматизованої системи документообігу суду.

4.4. Залишення робочого місця в робочий час суддями можливе з дозволу секретарів судових палат, а в разі їх відсутності – заступників голови суду.

Залишення робочого місця в робочий час працівниками апарату суду можливе з дозволу керівника апарату суду або його заступника, а помічниками суддів – з дозволу суддів, яким вони безпосередньо підпорядковані, та з обов’язковим доведенням до відома керівника апарату суду або його заступника.

Вихід працівників апарату суду за межі адміністративної будівлі суду в робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та після проставлення відмітки в журналі обліку відсутності працівників суду.

У разі неможливості явки на роботу чи неможливості своєчасної явки на роботу працівник апарату суду повинен повідомити про це у будь-який спосіб безпосереднього керівника, а останній, в свою чергу, повідомити про такі обставини керівництво суду та службу управління персоналом суду.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин він повинен до 08:30 дня невиходу на роботу повідомити про це працівників служби управління персоналом або секретаря відповідної судової палати.

Виникнення поважних причин внесення змін протягом робочого дня до табелю робочого часу судді, які будуть підтверджені документально, мають бути невідкладно доведені суддею до відома працівників служби управління персоналом або секретаря відповідної судової палати.

4.5. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом голови суду (щодо суддів) чи наказом керівника апарату суду (щодо працівників апарату суду).

4.6. Працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткова) відпуски із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з наданням допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу судді.

Працівникам апарату суду надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів із виплатою допомоги: для оздоровлення помічникам суддів у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати; для оздоровлення працівників, які виконують функції з обслуговування у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Робітникам може надаватися за рішенням голови суду та керівника апарату суду в межах установлених фондів оплати праці матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку.

4.8. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів надається суддям, які мають стаж роботи більше 10 років.

4.9. Працівникам апарату суду надаються щорічні оплачувані додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо).

Помічнику надається щорічна  додаткова відпустка  за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства, тривалістю до 4 календарних днів за попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу з особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, пропорційно стажу роботи.

Облік робочого часу працівників патронатної служби з особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, здійснюється у відповідному табелі використання робочого часу.

4.10. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду (щодо суддів) та керівником апарату суду (щодо працівників апарату) на кожен календарний рік не пізніше 1 січня та доводиться до відома всіх працівників суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників суду.

4.11. Надання відпусток працівникам суду оформляється наказом голови суду (щодо суддів) та наказом керівника апарату (щодо працівників апарату суду) за заявою працівника суду з відповідним погодженням.

4.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

4.13. Відкликання з щорічної відпустки працівників суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна суду з додержанням вимог ч.8 ст.79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки. 

  1. Заохочення працівників суду

 5.1. Суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.

Застосування заходів заохочення до працівників патронатної служби здійснюється керівником апарату суду за погодженням із суддею.

5.2. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі для працівників апарату суду передбачаються такі заохочення:

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження грамотою.

5.2.1. Заохочення оформляється спільним наказом голови суду та керівника апарату суду, оголошується працівникові апарату суду або всьому колективу і заноситься до трудової книжки. 

  1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

6.1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді.

6.2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.

6.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

6.4. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок. 

  1. Відповідальність працівників суду за порушення трудової дисципліни

7.1. Суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

7.2. Дисциплінарна відповідальність працівників апарату суду встановлена Кодексом законів про працю України. За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків до працівника апарату суду може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани або звільнення.

Застосування заходів дисциплінарного стягнення до працівників патронатної служби здійснюється керівником апарату суду за погодженням із суддею.

7.3. Дисциплінарне стягнення щодо працівника апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду, що оголошується працівникові під підпис.

7.4. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. Якщо протягом одного року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

7.6. Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату суду не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

7.7. Зняття дисциплінарного стягнення оформляється наказом керівника апарату суду, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис.