flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про Сумський апеляційний суд

Відповідно до статті 26 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" у системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно то указу Президента України в апеляційних округах.

Сумський апеляційний суд є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі України. Порядок організації і діяльності апеляційного суду встановлюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону України від 12.02.2015 року №192-VIII).

До складу апеляційного суду входять судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, мають досвід роботи суддею не менше п'яти років або мають науковий ступінь, отриманий до призначення на посаду судді, та стаж наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічній діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітного ступеня «магістр», до призначення на посаду судді не менше десяти років.

Також, у складі апеляційного суду утворені судові палати з розгляду окремих категорій справ (судова палата з розгляду цивільних справ та судова палата з розгляду кримінальних справ).

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на два роки. Суддя не може бути секретарем судової палати у відповідному суді не більше як два строки поспіль. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

До повноважень апеляційного суду відноситься здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом; у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції; аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня; надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства; здійснення інших повноважень, визначених законом.

Повноваження апеляційного суду та повноваження голови апеляційного суду визначаються статтями 27, 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду за визначенням голови суду. Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністравні повноваження, визначені головою суду.

Організаційне забезпечення роботи Сумського апеляційного суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Він несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Керівник апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.