flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

державних службовців

Сумського апеляційного суду

18 січня 2019 року

 

 

Правила внутрішнього службового розпорядку Сумського апеляційного суду

І. Загальні положення

Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Сумського апеляційного суду (далі – суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в Сумському апеляційному суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 1. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 2. Правила внутрішнього службового розпорядку в Сумському апеляційному суді розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку суду поширюються на державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в суді та доводяться до відома цих державних службовців під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службові у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 5. Державні службовці повинні дотримуватися ділового стилю, що базується на міжнародному стандарті, в якому цінується розумна консервативність, стриманість, висока якість одягу, відсутність яскравих аксесуарів та екстравагантного крою, виглядати професійно, по діловому і охайно.

Для всіх державних службовців протягом робочого часу є обов’язковим носіння  бейджів із зазначенням посади, прізвища та ім’я.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. В суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи суду: понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі обліку робочого часу.

Для забезпечення контролю виходу, своєчасного прибуття на роботу ведеться журнал обліку робочого часу. До початку роботи та в кінці робочого дня кожен державний службовець зобов’язаний особисто розписатися в журналі обліку робочого часу. За належне здійснення обліку журналу відповідає провідний спеціаліст ( по організації забезпечення роботи суду).

 1. Вихід державного службовця суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та з відома керівника апарату суду.

У суді ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень. 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на робочому місці.

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. Безпосередній керівник повідомляє службу управління персоналом про відсутність його підлеглого.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.
 4. У разі хвороби державний службовець зобов’язаний повідомити про відкриття листка непрацездатності працівника служби управління персоналом. При виході на роботу зобов’язаний своєчасно подати оформлений належним чином листок непрацездатності.

V. Перебування державного службовця у приміщенні Сумського апеляційного суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником апарату.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 2. Державні службовці повинні звільнити службові приміщення після закінчення робочого часу. Після закінчення робочого часу державні службовці можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з керівником апарату суду чи його заступником.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис із зазначенням дати та прізвища державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки в суді здійснюється відповідальною особою, на яку покладено такий обов’язок.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату та відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.